Regulamin konkursu w mediach społecznościowych z dnia 9 stycznia 2023 r.

1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu na Facebooku (zwanego dalej „Konkursem”) jest Safi Orient Abdelali Zouine z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim – 87-700, ul. Słoneczna 16/35, NIP 8911637462, REGON 523247508, zwany dalej „Organizatorem”.
 2. Fundatorem nagród przyznawanych w konkursie jest jego Organizator.
 3. Administratorem danych osobowych udostępnianych podczas Konkursu jest Organizator.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak stanowi element niezbędny do udziału w Konkursie. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo dostępu do podanych danych osobowych, wprowadzenia do nich zmian lub usunięcia ich.
 5. Niniejszy Regulamin określa wszelkie warunki prowadzonego Konkursu.
 6. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, sponsorowany ani wspierany przez portal Facebook.
 7. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, sponsorowany ani wspierany przez portal Instagram.
 8. Konkurs prowadzony jest na profilach Safi Orient w mediach społecznościowych
  a) Facebook pod adresem @safiorientmaroko 
  b) Instagram pod adresem @safiorient
 9. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu sprawuje Organizator. Organizator odpowiedzialny jest również za udzielanie informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywanie reklamacji.
 10. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą hazardową, w tym w szczególności grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 888).

2. Uczestnicy Konkursu

 1. Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie posiadające aktywne konto na jednym z dwóch portali społecznościowych spośród:
  a) Facebook,
  b) Instagram.
 2. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Poprzez udział w Konkursie Uczestnik oświadcza, że:
  a) jest osobą pełnoletnią,
  b) zapoznał się z treścią Regulaminu i przystępuje do Konkursu dobrowolnie,
  c) zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również Regulaminów portali społecznościowych Facebook oraz Instagram,
  d) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych w uczestnictwem w Konkursie,
  e) jest zarejestrowanym Użytkownikiem jednego z portali społecznościowych (Facebook lub Instagram).
 4. Zadanie konkursowe nie może zawierać treści obraźliwych lub wulgarnych, treści sprzecznych z obowiązującym prawem, nie może naruszać praw osób trzecich. Organizator zastrzega, że treści naruszające powyższe zasady będą wykluczone z udziału w Konkursie.

3. Nagrody

 1. W Konkursie przewidziane są trzy nagrody rzeczowe ufundowane przez Organizatora:
  a) I miejsce – zestaw do serwowania Zouine w wybranym przez Uczestnika kolorze,
  b) II miejsce – kubek i talerz Zouine mini w wybranym przez Uczestnika kolorze,
  c) III miejsce – bon zniżkowy na zakupy w sklepie internetowym www.safiorient.pl; bon przyznaje Uczestnikowi 15% rabatu.
 2. Zwycięzcom nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na środki finansowe ani nagrodę innego rodzaju.
 3. Zwycięzcy mogą zrzec się Nagrody, jednak nie przysługuje im z tego tytułu ekwiwalent finansowy ani rzeczowy.

4. Czas i miejsce Konkursu

 1. Konkurs prowadzony jest za pośrednictwem profili Safi Orient w mediach społecznościowych:
  a) Facebook, 
  b) Instagram. 
 2. Konkurs trwa od 9 stycznia do 31 stycznia 2023 r.

5. Zasady Konkursu

 1. Udział w Konkursie polega na spełnieniu następujących zadań konkursowych:
  a) zaobserwowanie profilu Safi Orient w co najmniej jednym ze wskazanych w niniejszym Regulaminie mediów społecznościowych,
  b) polubienie publikacji konkursowej,
  c) udostępnienie publikacji konkursowej na profilu własnym na portalu społecznościowym Facebook lub w Instastories na portalu społecznościowym Instagram,
  d) oznaczenie w komentarzu pod postem dwóch użytkowników, z którymi Uczestnik Konkursu chciał_by pojechać w podróż do Maroka,
  e) opisanie, dlaczego to właśnie z oznaczonymi osobami Uczestnik Konkursu chciał_by wybrać się w marokańską podróż.
 2. Organizator zastrzega konieczność upublicznienia profili użytkowników biorących udział w Konkursie. Profile z ograniczoną dostępnością zostaną wykluczone z udziału w Konkursie.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń pod kątem ich zgodności z Regulaminem. Negatywna weryfikacja powoduje wykluczenie z udziału w Konkursie.

6. Warunki uczestnictwa i odbioru nagród

 1. Udział w Konkursie jest bezpłatny,
 2. Udział w Konkursie wymaga posiadania aktywnego konta w wybranym medium społecznościowym (Facebook lub Instagram).
 3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest akceptacja Regulaminu i poprawne wykonanie zadania konkursowego.
 4. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze analizy poprawności i atrakcyjności wykonania zadania konkursowego.
 5. Spośród Uczestników Konkursu Organizator wyłoni trzech zwycięzców.
 6. Warunkiem otrzymania Nagrody jest kontakt z Organizatorem w wiadomości prywatnej w jednym z mediów społecznościowych.
 7. Wiadomość prywatna nadesłana do Organizatora powinna zawierać dane niezbędne do przekazania nagrody, tj.:
 8. imię i nazwisko,
 9. adres korespondencyjny na terenie Polski,
 10. adres e-mail,
 11. numer telefonu.
 12. Przesłanie nieprawidłowych danych jest jednoznaczne z rezygnacją z nagrody.
 13. Przyznana nagroda zostanie wysłana do zwycięzcy w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników Konkursu na wskazany w korespondencji adres.
 14. Nagrody wysyłane są na koszt Organizatora.
 15. Koszt nagrody dla jednego zwycięzcy nie przekracza 300 zł.

7. Zakres odpowiedzialności Organizatora

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.
 2. Organizator nie prowadzi kontroli i monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z naruszeniem Regulaminu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z niniejszym Regulaminem oraz Regulaminami mediów społecznościowych, w ramach których prowadzony jest Konkurs, w szczególności:
 4. zamieszczają treści obraźliwe w warstwie tekstowej i graficznej,
 5. podejmują działania z wykorzystaniem profilu utworzonego niezgodnie z zasadami mediów społecznościowych,
 6. ingerują w mechanizm działania Konkursu,
 7. w Konkursie korzystają z fikcyjnych kont.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz mediów społecznościowych, w których realizowany jest Konkurs.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji (Facebook lub Instagram).

8. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
 2. Z administratorem można skontaktować się pisemnie za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Safi Orient Abdelali Zouine, ul. Słoneczna 16/35, 87-700 Aleksandrów Kujawski lub drogą mailową pod adresem biuro@safiorient.pl.
 3. Administrator zapewnia wszelkie środki ochrony danych osobowych przed ich zniszczeniem, utratą, zmianą, ujawnieniem.
 4. Uczestnicy Konkursu mają prawo do żądania od Administratora dostępu do podanych danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, zmiany w podanych danych osobowych oraz ich usunięcia.
 5. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji Konkursu.
 6. Dane osobowe są przechowywane wyłącznie na czas realizacji Konkursu.

9. Zgłoszenia naruszeń

 1. Wszelkie zgłoszenia naruszeń należy kierować na adres e-mail biuro@safiorient.pl.

10. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 9 stycznia 2023 r. i obowiązuje na czas realizacji Konkursu.