§1 Postanowienia wstępne 

1. Sklep internetowy SafiOrient, dostępny pod adresem internetowym www.safiorient.pl, prowadzony jest przez Safi Orient Abdelali Zouine z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim – 87-700, ul. Słoneczna 16/35, NIP 8911637462, REGON 523247508. 

2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu. 

 §2 Definicje 

1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 

2. Sprzedawca – Safi Orient Abdelali Zouine z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim – 87-700, ul. Słoneczna 16/35, NIP 8911637462, REGON 523247508. 

3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu, który ukończył 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych. 

4. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.safiorient.pl. 

5. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie. 

6. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu. 

7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Koszyka Zakupowego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą. 

8. Konto – konto Klienta w sklepie z przypisanym loginem i hasłem. Są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie. 

9. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta. 

10. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu. W Koszyku istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości wybranych produktów do momentu zatwierdzenia Zamówienia. 

11. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sklepem. 

12. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło. 

13. Bon podarunkowy – bon towarowy na okaziciela, umożliwiający Klientowi zapłatę za zakupione Produkty w wartości odpowiadającej kwocie Bonu. 

 §3 Kontakt ze Sklepem 

1. Adres Sprzedawcy: ul. Słoneczna 16 lok. 35, 87-700 Aleksandrów Kujawski. 

2. Adres e-mail Sprzedawcy: biuro@safiorient.pl. 

3. Numer telefonu Sprzedawcy: 605030705. 

4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 62102052000000470203069127. 

5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie. 

6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w dni robocze, tj. poniedziałek-piątek, w godzinach 9:00-16:00. 

§4 Wymagania techniczne 

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są: 

  1. a) urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową, 
  2. b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail), 
  3. c) włączona obsługa plików cookies. 

§5 Informacje ogólne 

1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta. 

2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami §6 Regulaminu. 

3. Ceny podane w Sklepie są podane w walucie polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT). Podane ceny produktów/towarów nie zawierają kosztów dostawy. 

4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za zamówione Produkty oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport i dostarczenie), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży. 

5. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport i dostarczenie oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu. 

§6 Zakładanie Konta w Sklepie 

1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię, nazwisko, e-mail, data urodzenia, a także ustalenie indywidualnego hasła dostępu do Konta w Sklepie. Niezbędna do założenia Konta jest akceptacja ogólnych warunków użytkowania oraz polityki prywatności. 

2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe. 

3. Logowanie do Konta odbywa się poprzez podanie loginu i hasła, ustanowionych w Formularzu rejestracji. 

4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat, usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w §3. 

§7 Zasady składania Zamówienia 

W celu złożenia Zamówienia należy: 

1. zalogować się do Sklepu, 

2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”, 

3. kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę”, 

4. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem §8 pkt. 3. 

§8 Oferowane metody dostawy oraz płatności 

1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy: 

a) odbiór osobisty w siedzibie Sprzedawcy, 

b) przesyłka kurierska, 

c) przesyłka InPost. 

2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności: 

a) płatności elektroniczne Tpay należące do spółki Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu, plac Andersa 3, 17 piętro, 61-894 Poznań, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000412357, NIP 7773061579, REGON 300878437, o kapitale zakładowym 5.494.980 PLN wpłaconym w całości. 

3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowanych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu. 

§9 Wykonanie umowy sprzedaży 

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z §7 Regulaminu. 

2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. 

3. Klient zobowiązany jest do dokonania płatności niezwłocznie (do 30min od złożenia zamówienia) od chwili zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane, a Umowa Sprzedaży zostaje rozwiązana z winy Klienta. 

4. Produkt zostanie dostarczony przez Sprzedawcę zgodnie z następującymi założeniami: 

a) zamówienia zostaną zrealizowane przez Sprzedawcę niezwłocznie, 

b) o wszelkich opóźnieniach związanych z realizacją Zamówienia Sprzedawca poinformuje Klienta poprzez wiadomość e-mail. 

5. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, po poprawnym opłaceniu zamówienia, Sprzedawca nawiązuje kontakt telefoniczny z Klientem celem ustalenia terminu odbioru Zamówienia. 

a) Klient zobowiązany jest sprawdzić zawartość Zamówienia przy odbiorze, w przypadku uszkodzenia towaru po odbiorze, dochodzenie roszczeń Klienta nie jest możliwe. 

§10 Prawo odstąpienia od umowy 

1. Konsument może odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od dnia złożenia zamówienia, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia (na adres e-mail biuro@safiorient.pl) przed odebraniem Zamówienia osobiście przez Klienta bądź odebraniem przesyłki wysłanej na wskazany w Zamówieniu adres. 

2. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. 

3. Skutki odstąpienia od Umowy: 

a) W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą. 

b) W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, dokonane przez niego płatności, z wyjątkiem kosztów dostarczenia Zamówienia, jeśli wybrano taki rodzaj odbioru Zamówienia. 

c) Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami. 

d) Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 

4. Prawo do odstąpienia do umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy: 

a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, jak np. produkty realizowane na indywidualne zamówienie Klienta, 

b) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy, 

c) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami, jak np. jeden z elementów pełnego zestawu, traktowanego jako Produkt. 

5. Towar produkowany oraz sprowadzany na indywidualne zamówienie Konsumenta nie podlega zwrotowi. Podlega natomiast wymianie na inny produkt o tej samej wartości. 

6. Klient ponosi koszty zwrotu Produktu.

§11 Reklamacja i gwarancja 

1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty. 

2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy w kodeksie cywilnym. 

3. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione. 

4. Reklamowany towar należy zgłosić do siedziby Sprzedawcy wraz z dokumentem potwierdzającym jego nabycie. 

5. Pylenie dywanu nie jest podstawą do reklamacji dywanu, ponieważ jest to naturalna właściwość dywanów wełnianych, ręcznie tuftowanych.

§12 Dane osobowe w Sklepie internetowym 

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca. 

2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym. 

3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu mogą być: 

  1. a) W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy pod wskazany adres, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu dostawę do Klienta. 
  2. b) W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym. 
  3. 4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 
  4. 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości jej zawarcia. 

§13 Postanowienia końcowe 

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim. 

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen oferowanych produktów z wyłączeniem produktów zakupionych przez Klienta. 

3. Regulamin obowiązuje od dnia 1 grudnia 2022 roku. 

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, tj. zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem. 

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.